۴-در باز سازی رویدادها به توصیف چه چیز هایی نیاز داریم؟(۴مورد)

 

۵- مفهوم بیت "طاعت و فرمان حق بر شفقتی بر خلق کن                در همه حال این دو نیت را شعار

 خویش کن" را در یک سطر بنویسید .

۶-عبارت زیر را در دو سطر کامل کنید .

هر گاه سانخهای طبیعی مانند زلزله رخ دهد ،روح ...........................

۷-جمله ای بنویسید که در آن آرایه ی تشبیه به کار رفته باشد.

۸-برای هر یک از کلمات زیر یک صفت نامناسب بنویسید

( اتاق.........................)                                           (انسان .......................)

۹- یک بند درباره ی علم و دانش بنویسید که کلمات (مرجع - مولف - بحث- ماخذ ) در آن به کار رفته باشد.

۱۰- تصور کنید تنها در خانه ای هستید صدای مهیبی می شنوید گفت و گوی درونی (مونولوگ )خود را در یک بند بنویسید.