یوسف گم گشته باز آیدبه کنعان غم مخور        کلبه ی احزان شودروزی گلستان غم مخور

 

سرانجام حضرت یوسف از شهر باز خواهندگشت وناراحتی ها تمام خواهدشدوبارسیدن اوغم ها خواهند رفت وهمه شادخواهندشد.

 

ای دل غم دیده،حالت به شوددل بدمکن            وین سرشوریده، بازآیدبه سامان غم مخور

 

ای دل غمگین ، بدبین مباش وامیدوارباش که اوضاع واحوال تو بهتر خواهدشدوآشفتگی و پریشان حالی تو ازبین خواهدرفت.

 

  دورگردون، گردو روزی برمراد مانرفت               دائمایکسان نباشدحال دوران غم مخور

 

اگرهمه ی خواسته های ما برآورده نشود غمگین مباش زیرادنیا همیشه یکسان نیست وهمه چیزدرحال تغییروتحول است.

 

هان،مشونومید چون واقف نه ای ازسرغیب         باشد اندرپرده،بازی های پنهان غم مخور

 

آگاه باش وازدرگاه خداوند ناامیدمشوزیرا توازاسرارغیب الهی خبرنداری وبسیاری ازاتفاقات دلیلش برای مامشخص نیست وفقط خداوندمیداند.

 

ای دل ارسیل  فنابنیادهستی برکند            چون تورانوح است کشتیبان،زتوفان غم مخور

 

ای انسان اگردنیادراثرسیل و...نیست ونابودشود،تازمانی که تودرکشتی حضرت نوح قرارداری وکشتیبان آن نوح است ناامیدمشووتابه خداایمان داری نگران مباش زیراخدانگهبان توست.

 

دربیابان گربه شوق کعبه،خواهی زدقدم                 سرزنش هاگرکند خارمغیلان غم مخور

 

اگربه شوروشوق کعبه درصحرا(دنیا)قدم برمیداری ازاینکه خارها (حوادث روزگار)پایت رازخمی کند،ناراحت نباش.

 

گرچه منزل بس خطرناک است ومقصدبس بعید 

هیچ راهی نیست کان رانیست پایان،غم مخور

 

اگرچه دنیا بسیار خطرناک است ومقصدهم بسیاردور و درازاست ،ولی بدان که هیچ راه بی پایانی وجودندارد وبه لطف خداوندراه چاره ای پیدامیشود.

 

حافظا،درکنج فقروخلوت شب های تار                            تابود وردت دعاودرس قرآن غم مخور

 

ای حافظ دراین گوشه ی دنیا وخلوت شبهای تاریک که فارغ از تعلقات دنیوی هستی،تازمانی که ذکرتودعاکردن ووردزبان توخواندن آیات قرآن است غمگین نباش.