چو بفروختی از که خواهی خرید                                            متاع جوانی به بازار نیست

 

وقتی که دوره ی جوانی را از دست بدهی نخواهی توانت آن را دوباره دست اوری.و جوانی همچون کالایی نیست که بتوان در بازار آن را پیدا کرد و خرید.

غنیمت شمر جز حقیقت مجوی                                             که باری است فرصت دگر بار نیست

فرصت جوانی خود را غنیمت شمار و جز حق  حقیقت به دنبال چبز دیگری نگرد که اگر این فرصت نیکو را از دست بدهی دیگر آن را نخواهی یافت.

مپیچ از ره راست بر راه کج                                                    چو در هست حاجت به دیوار نیست.

از راه راست منحرف نشو و سعی کن همیشه در راه راست و درست قدم برداری و به بیراهه نروی زیرا وقتی راه راست وجود دارد نیازی به بیراهه رفتن نیست.

ز ازادگان بردباری و سعی                                                       بیاموز آموختن عار نیست

از انسان های بزرگ ، نجیب و با اصل و نسب صبر و شکیبایی و سعی و تلاش یاد بگیر زیرا آموختن و یاد گیری عیب و ننگ نیست.

به چشم بصیرت به خود در نگر                                                تو را تا در آیینه زنگار نیست

 با چشم باز به ارزش و بهای خودپی ببر قبل از این که فرصت جوانی را از دست بدهی قبل از این که آیینه ی وجودت آلوده به زنگار شود و نتوانی حقایق را ببینی.

همی دانه و خوشه هموار شد                                                 ز آغاز هر خوشه خروار نیست

از سعی و تلاش دست برندار و مرحله به مرحله  به خوبی ها و دانش و فضیلت خود اضافه کن . چون دانش و خوبی و انسانیت یک باره به دست نمی آید. همانطور که خروار در ابتدا خروار نبود بلکه خوشه ها جمع شده و خروار را به وجود آورده است.  

همه کار ایام درس است و پند                                                 دریغا که شاگرد هوشیار نیست.

تمام اتفاقات روزگار همچون درسی برای همه ی انسان هاست اما افسوس که انسان ها همچون دانش آموزان ناآگاه از رویداد های زمانه پند نمی گیرند.