چشمه های خروشان تو را می شناسند                               موج های پریشان تورا می شناسند

تمام اجزای طبیعت (یعنی چشمه ها و موج ها....)تو (امام رضا) را می شناسند وبا توجه به سیل زائری که به حرمت مشرف می شوند ، تو غریب و تنها نیستی.

پرسش تشنگی را تو آبی ، جوابی                                      ریگ های بیابان تو را می شناسند

تمام انسان ها مشتاق دیدار تو هستند و تو بهترین پاسخ هستی.حتی ریگ های بیابانت هم با تو آشنایی دارند.

نام تو رخصت رویش است و طراوت                                     زین سبب برگ و باران تو را می شناسند

نام تو باعث سرسبزی و رشد و رویش دانه ها و گیاهان است به همین خاطر حتی برگ و باران هم بانام تو آشنایی دارند(تمام موجودات و عناصر طبیعت تو را می شناسند.)

هم تو گل های این باغ را می شناسی                              هم تمام شهیدان تو را می شناسند

هم تو با مردم این سرزمین آشنایی داری  و هم تمام شهیدان با نام تو آشنایی دارند

اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد                                   چون تمام غریبان تو را می شناسند

ای انسان نیکو و وارسته دوران غربت و تنهایی به پایان آمد چون تمام عناصر طبیعت با تو آشنایی دارند.

کاش من هم عبور تو را دیده بودم                                    کوچه های خراسان تو را می شناسند

ای کاش من هم در آن زمان تو را زیارت می کردم ، حتی کوچه های خراسان هم عبور تو را به یاد دارند


میلاد گل و بهار جان آمد                                                 برخیز که عید می کشان آمد

برخیز و خوشحال باش که میلاد امام زمان (عج) که شادی بخش جان هاست آمد

خاموش مباش زیر این خرقه                                            بر جان جهان ، دوباره جان آمد

در دنیای کنونی در برابر این اتفاق زیبا بی تفاوت مباش چرا که جان بخش جان ها (امام زمان) پا به عرصه گذاشته است.

گلزار ز عیش ، لاله باران شد                                           سلطان زمین و آسمان آمد

مجلس شادی با آمدن امام زمان(عج)پر از گل لاله می شود چرا که امام زمان که به منزله ی حاکم زمین و آسمان است به این جهان قدم گذاشته است

آماده ی امر و نهی و فرمان باش                                   هشدار که منجی جهان آمد

ای انسان خودت را آمهده ی دستورات (امر و نهی) امام زمان (عج) کن و آگاه باش که  نمجات دهنده ی جهان از راه رسیده است

                                                                                                                  امام خمینی