خداوند نام و خداوند جای                                                       خداوند روزی ده رهنمای

 

خداوندی که تمام نام ها از آن اوست و صاحب قدرت و شکوه است و خداوندی که روزی دهنده است و راهنما و هدایتگر انسان است

خدایا به شناخت تو زندگانیم: خدایا زندگی و حیات ما وابسته به شناخت تو می باشد

به نصرت تو شادانیم:آرامشی که در زندگی داریم به خاطر یاری و کمک تو می باشد

به کرامت تو نازانیم:به احسان و بخششی که تو نسبت به ما داری افتخار می کنیم.

به عز تو عزیزانیم:ارزش و بهای ما وابسته به خاطر ارجمندی و بزرگواری توست

خدایا نه شناخت تو را توان، نه ثنای تو را زبان:خدایا نه آن گونه که باید تو را بشناسیم شناخته ایم و نه زبانی آن گونه که تو می خواهی برای ستایش کردن داریم .

نه دریای جلال و کبریای تو را کران:و ساحلی برای بزرگی و شکوه تو وجود ندارد

پس تو را مدح و ثنا چون توان؟و ما نمی توانیم تورا آن گونه که باید ستایش کنیم.

سپاس باد یزدان دانا و توانا را که آفریدگار جهان است.:ستایش می کنم خدایی که داناست و توانایی انجام هر کاری را دارد و آفریدگار این جهان است

و داننده ی آشکار و نهان است: و خدا از هر چیز پیدا و نمایان و مخفی و پنهان آگاه است.

وراننده ی چرخ و زمان است:و خداوند به حرکت درآورنده ی آسمان است و زمان را به پیش می راند.

ودارنده ی جانوران است.و جانوران زیادی را آفریده

و آورنده ی بهار و خزان است:و خداوند به وجود آورنده ی فصل هاست به ویژه فصل بهار و پاییز