ردیف

شخـــــــــــــــص

قرن

آثار

توضیحات شخص

1

آرش

ـــ

ـــ

آرش ازپهلوانان تاریخ ایران کهن وازسپاه منوچهرپیشدادی بود.وی درکمان داری شهرت داشت.درآخردوره حکمرانی منوچهرقراربرآن شدکه دلاوری ایرانیتیری رهاکندوهرجاکه تیرفرودآید،مرزایران وتوران باشد.آرش پهلوان ایرانی ازقله دماوندتیری پرتاب کردکه ازبامدادتانیمروزبرفت وبه کناررود جیهون فرودآمدوآنجامرزایران شناخته شد.آرش برای آن که به عظمت ووسعت کشورخودبیفزایدباتمام نیرو،کمان راکشیدوجان خویش رادرراه میهن فداکرد.

2

آریوبرزن

ـــ

ـــ

یکی ازسرداران بزرگ ودلیرایراندرزمان داریوش سوم هخامنشی که درحمله اسکندربه ایران باشجاعت درمقابل سپاه مقدونیان،ایستادگی نمود.

3

سیدمرتضی آوینی

14

خان گزیده ها-

حقیقت-روایت فتح-سراب

شهیدسیدمرتضی آوینی درسال 1326متولدشد اونویسنده، فیلم سازوسردبیرمجله «سوره»بود.وی درسال1372درمنطق فکه به شهادت رسید.

4

ابلیس

ـــ

 ـــ

شیطان،موجودی که موجب گمراهی،شرک،غرور،ظلمونگون بختی افراد بشرمی گردد.درقرآن وروایات اسلامی آمده است که وی چونبرآدم(ع)سجده نکردوازفرمان الهی سرپیچید، از درگاهاحدیُت رانده شدوبه گمراه کردن خلق پرداخت.

5

ابوذرغفاری

4

ـــ

منصوب به قبیله ی غِفار،ازبزرگان صحابه ی پیامبر(ص)واز مؤمنان صدراسلام است.گویندوی پنجمین نفری است که اسلام آورده است.

6

ابوعلی سینا

4-5

کتاب شفا-کتاب قانون-دانش نامه علائی

دربخاراکسب علم کرده ودرده سالگی قرآن راازحفظ داشت.

درجوانی پادشاه سامانی، نوح بن منصور،رامعالجه کردوازکتاب خانه ی گران بهای اوبهره ها برد.درسفری به همدان درراه بیمارشدودرآن شهردرگذشت.

7

مهدی اخوان ثالث

14

ارغنون

ازشاعران بزرگ ادبیات معاصرکه دراسفندماه 1307 در شهر مشهدمتولدشد.وی هم هم به شیوه ی کهن وهم به شیوه ی نونیمایی شعرمی سرود.وفات وی درچهارم شهریورماه 1369اتفاق افتاد. اخوان ثالثدرجوارآرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی درباغ شهرتوس به خاک سپرده شد.

8

محمدعلی اسلامی ندوشن

14

روزها

وی درندوشن یزددیده به جهان گشود.اسلامی ازنوویسندگان خوش قلم معاصراست که نثری شیرین ودلنشین دارد.کتاب وی یکی ازنمونه های برجسته زندگی نامه نویسی درزبان فارسی امروزاست.

9

اصحاب کهف

(یاران غار)

ـــ

ـــ

چندتن ازاهالی یونان بودند که درزمان دقیانوس بت پرست به خداپرستی گراییدندوازبیم دقیانوس به غاری داخل شدندوخفتند خواب ایشان 309سال طول کشیدوچون

. ازخواب برخواستند یکی ازایشان درغذابه شهررفت وچون سکه ی او مطعلق به عهددقیانوس بوداوراپیش حاکم شهر بردند. دانشمندیدرمجلس حاکم واقعه رادریافت.مردم خواستند ایشان رابه شهر آورند. اصحاب کهف راضی نشد ندودعاکردندخداوند ایشان رابمیراند.

10

پروین اعتصامی

14

ـــ

شاعرپرآوازه ی زبان فارسی است.سروده های اودرزمینه موضوع های اجتمایی،اخلاقی وانتقادی استوحالتی اندرز گونه دارد.پروین درسال 1320درگذشت؛آرامگاه وی درشهر قم، کنار صحن حضرت معصومه(س)قرارگرفته است.

11

قیصرامین پور

14

به قول پرستو-درکوچه آفتاب-تنفس صبح-آینه های ناگهان

ازشاعران برجسته انقلاب اسلامی است.قیصرامین پوردرسال 1386درگذشت.

12

اوحدی مراغه ای

8

جام جم

به سبب ولادت درمراغه،به مراغه ایوبه سبب سکونت در اصفهان به اصفهانی مشهوراست.اوحدی قسمت اخیرعمر خودرادرآذربایجان به سربرده و وی دیوانی شامل قصاید دارد، غزلیات ورباعیات دارد.

13

علی باباجان

14

نمک زندگی

ازشاعران فارسی کشورتاجیکستان است.سال های زندگی خودرابه روزنامه نگاری وسرودن اشعار برای کودکان و نوجوانان وبزرگ سالان سپری کرد.کتاب وی بیانگرعشق ودلبستگی شاعربه فرهنگ وادب ایران است.

14

بوشکوربلخی

4

ـــ

ازاشعاراوابیات پراکنده ای دردست است.

15

محمدتقی بهار

13

سبک شناسی-تاریخ احزاب سیاسی-دیوان اشعارو...

اوتحصیلات مقدماتی رانزدپدرفراگرفت وازمکتب ادیب نیشابوری نیزبهره مندشد.بهارازکودکی شعرمی سرود. نخستین اشعارسیاسی واجتمایی خودرادرروزنامه خراسان به چاپ رسانید.اودوران زندگی خودرا به مطالعه،تدریس، پژوهش و مبارزه باحکومت ظالم خودگذراندودرسال 1330(هـ.ش) ازدنیا رفت.

16

میرزاعبدالقادربیدل دهلوی

12

ـــ

وی درعظیم آبادهندوستان متولدشدوازشاعران بزرگ فارسی زان به شما رمی آید.اودرآثارخویش اندیشه های لطیف عرفانی رابامضامین پیچیده درآمیختوشیوه ی بیان وسبک ویژه ای رابکاربست.

17

ابوریحان بیرونی

5

التفهیم

ابوریحان محمُدبن احمد،ریاضی دان وفیلسوف ایرانی اوایل عمرخودرادردربارخوارزمشاهیان گذرانید.سپس چندسال در گرگان،دردربارقابوس بن وشمگیربه سربرد.پس ازآن محمود غزنوی اوراباخودهمراه ساخت دراکثرجنگ های محموددرهندوستانهمراه اوبود.بادانشمندان هندمصاحبت داشت وموادلازم رابرای تألیف کتاب «تحقیق ماللهند» فراهم آورد.

18

ابوالفضل بیهقی

5

تاریخ بیهقی

دبیردانشمنددربارسلطان محمودومسعودغزنوی است.وی پس ازکسب معلومات درنیشابوربه دیوان رسایل محمودغزنوی راه یافت ودرخدمت ابونصرمُشکان به کار پرداخت.و

19

محمدجهان آرا

14

ـــ

یکی ازفرماندهان شجاع دلاورسپاه ایران دراوایل انقلاب و دوران جنگ تحمیلی که درمقاومت وحفظ وحراست ازخرمشهرنقش بسزایی داشت.اودرحادثه انفجاربمب در هواپیما به شهادت رسید.

20

حاسب(استاد)

ـــ

ـــ

احمدبن عبدالله مروی ازمنجُمان وریاضی دانان بود.وی به علت مهارت درمحاسبات به «حاسب»(حسابگر)معروف گردید.

21

حافظ

8

ـــ

خواجه شمس الدُین محمُد،حافظ شیرازی معروف به لسان الغیب ،ازبزرگ ترین شاعران غزل سرای ایران وجهان است. گفته اندچون قرآن راازبرداشت،«حافظ»تخلص گرفت. آن چه ازمحتوای شعرحافظ به دست می آید،تسلُط وی به زبان عربی وتبحُراودرعلوم مختلف است.دیوان اوسرشارازازآموزه- های عرفانی وحکمت الهی است.آرامگاه اودرباغ زیبایی در شمال شهرشیراز واقع شده که به«حافظیه»معروف است.

22

حسنک(وزیر)

ـــ

ـــ

ابوعلی حسن بن محمُدمیکال مشهوربه حسنک،وزیرسلطان محمودغزنوی بود.وقتی که سلطان مسعودبرجای پدرش نشست،بدخواهان حسنک،سلطان مسعودراعلیه وی تحریک کردند.سپس به دستورسلطان مسعودبه دلیل بدبینی وحسادت دیگران،اموالش مصادره گردیدوبه دارآویخته شد. بیهقی ماجرای بردارشدن حسنک رابه نثری دلنشین وزیبا در کتاب تاریخ خودآورده است.

23

حنظله بادغیسی

3

ـــ

وی ازقدیمی ترین شاعران فارسی گوی پس ازاسلام ومعاصر سلسله ی طاهریان بوده است.

24

خواجه عبدالله انصاری

5

مناجات نامه-الهی نامه

شیخ الاسلام ابواسماییل بن محمد انصاری هروی معروف به پیرانصاروپیرهرات درهرات به دنیا آمد.وی زبانی گویاوطبعی تواناداشت.شعرپارسی وعربی رانیکومی سرود.خواجه عبدالله ازپیشگامان نثرمسجع به شمارمی آید.

25

خواجه نصیرالدین توسی

7

اخلاق ناصری

ابوجعفرنصیرالدین محمدبن حسن توسی ازعلمای بزرگ ریاضی،نجوم وکشتازوازوزیران بزرگ آن دوره است که با تدابیرخاصی ازخرابی شهرهاوکشتاردسته جمعی مردم به دست هلاکوجلوگیری کرد.این دانشمندباتدبیریکی ازفقهای مذهب تشیُع است که هلاکورابه ایجادرصدخانه ی مراغه تشویق کرد.

26

خواجه نظام الملک

5

سیاست نامه

نظام الملک ازوزیران ودانشمندان مشهوراست که درتوس متولدشد.مدت وزارت نظام الملک 30سال بودکه بسیاری از پیشرفت سلجوقیان  درامورداخلی کشور،مدیون کاردانی و لیاقت وی بود.مدارس بسیاری نهادکه پس ازوی به مدارس نظامیه شهرت یافت.

27

خوارزمی

4

ـــ

ابوبکرمحمدبن عباس ازدانشمندان معروف است.اصل وی از خوارزم .مادرش اهل طبرستان وخواهرمحمدبن جریرطبری بود.وی درحفظ اشعار،علم لغت،نحو وشعر ادب زبان،کم نظیربود.

28

خیُام

6

ـــ

حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم معروف به خیام نیشابوری شاعر،فیلسوف،ریاضی دان،منجُم ایرانی است.

29

دستان

ـــ

ـــ

لقب زال،پدرجهان پهلوان ایرانی ،رستم،است.زال پس ازتولد به دلیل سفیدی مو ازسوی پدر(سام)رانده شدوبه کوه البرز برده شد.درآنجاسیمرغ اوراپرورش داد،چون جوانی برومند شد با«رودابه»دخترشاه کابلستان ازدواج کر،رستم حاصل این ازدواج بود.

30

رابعه عَدَویه

2

ـــ

ازنان پارساوپرهیزکاراست که درعبادت ونیکوکاری مشهور است.وی دربصره متولدشدودرسال 135ق دربیت المقدس درگذشت.ازاوسخنان شیرین وآموزنده ای به جای مانده است.

31

زکریا رازی

4

ـــ

ابوبکرمحمدبن زکریای رازی درری به تحصیل فلسفه،ریاضیات نجوم وادبیات پرداخت ودربزرگ سالی به تعلیم طب مشغول شدوپس ازشهرت دراین علم به خدمت ابوصالح منصور سامانی حاک ری درآمدوبه زودی ریاست بیمارستانی راکه در آن شهر تأسیس شده بود،برعهده گرفت.ازاین حکیم وعالم بزرگ آثاری نیزبرجای مانده است.

32

ریحانه

5

ـــ

ریحانه دخترحسین خوارزمی یکی ازچهره های دانش دوست وشاگردابوریحان بیرونی است.

33

سهراب سپهری

14

مرگ رنگ-ماهیچ مانگاه-هشت کتاب

سهراب سپهری شاعرونقاش مشهورمعاصردرکاشان ولادت یافت.اورامی توان ازنخستین کسانی که راه نیمارا شناخت وبه پیروی ازآن پرداخت.

34

سعدی

7

بوستان-گلستان

کلیات

مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی درشیرازبه کسب علم پرداخت وسپس به بغدادرفت ودرمدرسه ی  نظامیه به تحصیل پرداخت.

35

سلمان فارسی

4

ـــ

یکی ازبزرگان صحابه ی پیامبر(ص)وازچهره های برجسته تاریخ اسلام است.نام اصلی اوروزبه وازناحیه ی اصفهان بود. چون ازبزرگان مذهبی آن زمان شنیده بودکه ظهورپیمغمبر (ص)آگاه شدواسلامآورد.خانه پدرراترک گفت ودرپی یافتن آن حضرت به سفرپرداخت .دریثرب ازظهورپیغمبر(ص)آگاه شدواسلام آورد.سلمان پیوسته ملازم وهمراه پیامبربودو نزد ایشان مزلتی خاص داشت؛طبق روایتی مشهور،رسول اکرم(ص)سلمان راازاهل بیت شمرده ان.پس ازرحلت پیامبر(ص)سلمان درشماریاران علی(ع)درآمد.سلمان پس ازعمری طولانی درگذشت.قبرسلمان درمدائن نزدیک بغداد است.

36

سنایی غزنوی

6

حدیقه الحدیقه

ابوالمجدمجدودبن آدم شاعروعارف معروف ایرانی است.در آغازشاعری مدُاح بودولی تغییرحال داد.وی دوست دارآل علی (ع)بود.

37

سنت اگزوپری

14

شازده کوچولو

آنتوان دوسَنت اگزوپری،نویسنده ی معروف فرانسوی است . وی درجوانی به هوانوردی پرداخت .درجنگ جهانی دوم به خدمت ارتش درآمدودرجنگ مفقودالاثرشد.

38

سیاوش

ـــ

ـــ

سیاوش(دارای اسب سیاه)پسرکیکاووس پادشاه کیانی است.سودابه،زن کیکاووس،عاشق سیاوش شووسیاوش از اودوری کرد.کیکاووس برای آزمایش سیاوش فرمان دادتا او ازمیان آتش بگذردواوسربلندازآزمایش بیرون آمد.سپس به توران زمین رفت وبادخترافراسیاب،فرنگیس،ازدواج کرد ولی به تحریک برادرافراسیاب کشته شدوکیخسروپسرسیاوش وفرنگیس است.

39

سیف فرغانی

8

ـــ

سیف الدین ابوالحامدفرغانی ازشاعران استکه درشهر «آقسرای»(شهری درترکیه امروزی)متولدشد. تنها اثر بازمانده ازسیف،دیوان اوست که شامل قصاید،غزلیات ورباعیات است.اشعاراوازجمله آثارخوب فارسی است.

40

صفاریان

3

ـــ

موسس این سلسله یعقوب بن لیث است.چون یعقوب با برادرش (عمر،علی وطاهر)درسیستان مدتی به رویگری اشتغال داشت،سلسله ی وی به صفاریان مشهورگردیده است.

41

عطارنیشابوری

7

تذکره الاولیا-منطق الطیر

شاعروعارف بزرگ ایرانی است.

42

عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر

5

قابوس نامه

وی ازامرای دانشمندآل زیاراست.فرمانروایی وی منحصربه قسمت محدودی ازگرگان وطبرستان بود.عنصرالمعالی مردی آگاه ودانشمندبودوبه فارسی وطبری شعرمی سرود.کتاب وی که درحقیقت نصایح واندرزهای زندگی سازاوخطاب به فرزندش است.ازآثارمعروف نثرساده وروان فارسیبه شمارمی آید.

43

احمدغزُالی

5

سوانح العشاق

احم بن محمدبن محمدفقیه وعارف ایرانی برادرکوچکتر ابوحامدمحمدغزُالی است.وی مدتی به جای برادرش درنظامیه بغداد تدریس کرد.

44

محمُدغزُُالی

5

کیمیای سعادت-نصیحه الملوک-احیاء علوم الدُین

ابوحامدامام محمدبنمحمدغزُالی ازدانشمندان معروف دوره سلجوقی بود.وی درفقه وحکمت وکلام سرآمدروزگارخویش بود.پدرش مردی بافنده بودوبرخی لقب غزُالی رابه مناسبت پیشه ی اومی دانند.وی به مدت پنج سال درمدرسه ی نظامیه تدریس کردودرطبران توس درگذشت وهمان جامدفون شد.

45

فارابی

4

احصاء العلوم

ابومنصورمحمدبن محمدازفیلسوفان بزرگ اسلام است. فارابی همه ی کتاب های ارسطو رابه دقت موردمطالعه قرار دادوکاملاًبرمعانی آنها آگاهییافت ودرشرح وتفسیر آثار ارسطومهارتی خاص پیدا کردوبدین جهت اورامعلُم ثانی نامیدند.فارابی مانندهمه ی دانشمندانی که درتمدن اسلامی عنوان فیلسوف داشته اند ازهمه ی علوم زمان خودآگاه بود. فارابی درحدودصد تألیف دارد.

46

محمُدحسین فهمیده

14

ـــ

نوجوان رشیدی که دردوران دفاع مقدس باایستادگی و فداکاری خویش،حماسه آفرید.محمدحسین فهمیده درسال 1359هـ .ش درخانواده ای مذهبی درمحله پامنارقم دیده به جهان گشود ودوران کودکی خودرادر این شهرگذرانید.وی درسال 1352به مدرسه رفت.سال پنجم ابتدایی به دلیلانتقال خانواده اش به کرج،به این شهرآمد.دربحبوحه ی جنگ تحمیلی روح اونیز همچون صدها جوان ونوجوان عاشق این کشوربه تلا طم درآمد ودرنخستین روزهای جنگ تحمیلی تصمیم گرفت که به جبهه برود.وی باوجودمشکلات فراوان وسن کم،خودرابه جبهه های نبرد حق علیه باطل رسانید. دراین زمان بود که رشادت های بسیاری ازخودنشان داد وبه شهادت رسید.وی درسال 1359هـ.ش .هنگامی که خبرشهادت دلیرانه ی آن نوجوان دوازده ساله پخش شد،حضرت امام خمینی (ره)در پیا می فرمودند:«رهبرما آن طفل دوازده ساله ای است که با نارنجک،خودرازیرتانک دشمن انداخت و آن رامنهدم کردوخودنیزشربت شهادت نوشید.»

47

کاویان

ـــ

ـــ

سلسله وتبارمعروف پهلوانی درایران باستانکه ازخاندان و نسل کاوه ی آهنگرپدیدآمدند.داستان کاوه ی آهنگر وستم ستیزی وقیام اوعلیه بیدادگری ضحُاک درشاهنامه فردوسی آمده است.

48

کمال خجندی

8

ـــ

کمال الدین مسعود عارف وشاعراست که ازشهرخجند در تاجیکستان امروزی مهاجرت کرد ودرتبریز اقامت نمودو به زهد وپارسایی روآورد وسرانجام دراین شهردرگذشت.

49

محمودغزنوی

5

ـــ

سلطان محمودغزنوی ملقُب به یمین الدوله فرزندارشد سبکتکین، سومین ومقتدرترین شاه غزنوی است.درسال 389هـ..ق پس ازشکست دادن عبدالملک بن نوح سامانی ، بر خراسان چیره شد.دوازده باربه هندوستان لشکرکشید.به علت کارومسافرت ولشکرکشی فراوان بسیارضعیف ودچاربیماری سل شد تا این که قوایش رابه کلی ازبین برد ودرسال 421هـ..ق ازدنیا رفت.

50

مسعودغزنوی

ـــ

ـــ

مسعودغزنوی فرزند سلطان محمود غزنوی پس ازمرگ پدرو جلوس برادر،به ادعُای سلطنت برخواست وبرادر را زندانی کرد وخود به تخت نشست.در جنگی که باطغرل سلجوقی داشت، شکست خورد و به طرفهندوستان رفت .دربین راهجمعی ازغلامان شورش کردندومسعودرابه زندان انداختند وسپس اوراکشتند.

51

مرتضی مطهری

14

خدمات متقابل اسلام وایران-داستان راستان-تماشاگه راز

استادشهیدآیت الله مطهری ،دربهمن ماه 1298شمسی در فریمان خراسان به دنیا آمد.وی یکی ازشاگردان امام خمینی (ره)بودبه مرتب عالی علمی رسید.آثار زمینه سازبسیاری از مبانی فرهنگی ودینی انقلاب اسلامی است.این روحانی فرزانه درسال1358شمسی به شهادت رسید.

52

مولوی

7

مثنوی مولوی

مولاناجلال الدین محمدبلخی ازشاعران وعارفان بزرگ ایران درقرن هفتم است.کتاب وی 26000بیت که گنجینه ای از معارف اسلام است،معروف ترین اثراوست.آرامگاه اودر «قونُیه»ی ترکیه واقع است.

53

مبیدی

6

ـــ

ابوالفضل رشید الدین مبیدی ازنویسندگان است. اثر مشهور اوکه ازجمله مشهورترین تفسیرهای فارسی است،درحقیقت شرح کتاب وسخنان خواجه عبدالله انصاری درتفسیرقرآن کریم است.

54

ناصرخسرو

5

دیوان اشعار-سفرنامه

حکیم ابو معین ناصربن حارث قبادیانی ازشاعران ونویسندگان است.وی درسال 394درقبادیان بلخ به دنیا آمد.ناصرخسرو در علوم وفنون متداول زمان خوداستادبود،قرآن راازحفظ داشت وردعلم کلام ،حکمت وادیان مطالعات عمیقی داشت که آثارآن دراشعارش نمایان است.

55

امیرنصرسامانی

4

ـــ

نصربن احمدپس ازاحمدسامانی به سال 301هجری به سلطنت رسید.وی درحود سی ویک سال حکومت کرد.درزمان او سرکشی های حاکمان سرزمین های اطراف شروع شده بودونصربه کمک وزیرا ن دانشمندخودهمه ی این فتنه هارا فرونشاند.

56

نظامی عروضی

6

چهارمقاله

دراواخرقرن پنجم درولادت یافت.آثاراودرباره ی دبیری،شاعری نجوم وطبابت نوشته شده است.

57

نوح

ـــ

ـــ

یکی ازپیامبران اوالعزم که سال ها قوم خود را به راه راست دعوت کرد،اما آنان همچنان بر کج رفتاری اصرار ورزیدند.آن –گاه خداوند نوح راازطوفانی عظیم باخبرساخت ونوح باساختن کشتی ،پیروان وخاندان خودرا وانبوهی از جانداران را از هلاکتنجات بخشید.

58

سعدالدین وراوینی

6

مرزبان نامه

یکی ازدانشمندان اهل وراوین درنزدیکی اهر می زیست و کتاب وی اثری ازاثرمرزبان بن رستم شَروین پَرم راکه به زبان طبری (مازندرانی کهن)بود،به فارسی برگرداند.

59

سلمان هراتی

14

ازاین ستاره تاآن ستاره-ازآسمان سبز-دری به خانه خورشید

سلمان قنبرهراتی(آذرآباد)درسال 1338هـ..ش ،در روستای «مرزدشت»تنکابن،درخانواده ای مذهبی پابه عرصه وجود نهاد.دوران ابتدایی رادر روستا گذراندوازهمان ابتدای جوانی ،بدلیل فقر مادی،به شاگردی می پرداخت ویا باچوپانان محلی (گالش ها)به چوپانی می رفت وازهمین رهگذرباترانه های محلی آشنا پیدا کرد.درسال 1352 به نوشتن روی آوردو سرون شعر راآغازکرد.فوق دیلمش را درسال 1362 دررشته هنر گرفت .سپس به کار تدریس هنردریکی ازروستا های تکابن مشغول شد.سلمان باشعرارزشی انقلاب ،پیوندی ناگسستنی داشت؛صمیمیت،سادگی و بی پیرایگی در اشعارش موج می زند.سلمان درششم آبان ماه 1365هـ..ش در راه رفتن به مدرسه ی محل کارخودبراثرتصادف،جان باخت. آرامگاه وی در حوالی شهرتکابن واقع شده .

60

ویکتورهوگو

13

بینویان

ازبزرگ ترین نویسندگانوادبای اجتمایی جهان است.وی مردی آزادمنش و آزادی خواه وطرفدارجدی اصلاحات اجتمایی به نفع طبقات محروم وزحمت کش بود.

61

یوسف(ع)

ـــ

ـــ

حضرت یوسف فرزندیعقوب (ع)است.درخردسالی چون پدرش به اوسخت محبت داشت،دیگربرادران به او حسد بردندواورا باخودبه صحرا بردندوبه چاهی افکندند.گروهی ازکاروانیان اورا ازچاه درآورده ،درمصرفروختند.یوسف پس ازمدتی که دچارسختی های فراوان گردیدوبه زندان افتاد،به مقام فرمان روایی (عزیزی)کشور مصرنایل آمد.یعقوب،به سبب دلبستگی به یوسف ازشدت گریه وزاری درفراق وی بینایی خویش را ازکف داده بود.