۲- مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید.

 

اصحاب : صاحب                              لحظات : لحظه                              مصائب : مصیبت

تصویر : تصاویر                                خصال :خصلت                                عاقل : عقلا

تجربه : تجارب                                فایده : فواید                                   خلق : اخلاق

خلق : خلایق

۳-بیت زیر را با  رعایت انسجام مطالب در یک بند توصیف کنید.

"دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد                                   ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد."

دیدار با دوست قدیمی که سالهاست او را ندیده ای مانند گنجی است که بعد از سال ها پیدا کرده ای و از خوشحالی همانند کسی هستی که در بیابان یکی به او آب داده است تا می توانی سعی و تلاش کن  که بعد از این یک دوست خوب باشی و دیگر او را از دست ندهی زیرا دیگر همچون فرصتی به آن خوبی به دست نخواهد آمد.