۲- جدول زیر را کامل کنید.

ماضی استمراری (امروز): می گفتم ، می سپردند، می نهاد ، می نوشتند

ماضی استمراری (قدیم): گفتمی ، سپردندی ، بنهادی ، نوشتندی