۳- دوستان واقعی راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی هستند.

 

۲- مترادف وا‍‍ژه های زیر را از درس بیابید

غرور (خوسپندی)                         سعادت (نیک بختی )                        غوغا(هیاهو - پرتب و تاب)

عیب (خطا-عار)                            نصیحت (پند)                                   صبر (بردباری)

۳-پنج واژه ی ساده از درس بیابید و با آن ها درباره ی نوجوانی یک بند بنویسید.

نوجوانی دوره ای پر تب و تاب است. تولدی دوباره برای انسان . نوجوان در این دوره نیاز به دوستان خوب دارد  و معاشرت با دوستان ناباب صدماتی غیر قابل جبران وارد می کند. نوجوان باید برای آینده اش برنامه ریزی کند  و نهایت اسژتفاده را از فرصت جوانی ببرد تا در سابه ی تلاش به نیک بختی برسد.