۲-مفرد جمع های مکسر "مواعظ ، الوان ، اسرار "چیست ؟

 

مواعظ :موعظه                               الوان : لون                                     اسرار : سر

۳-واژه های متضاد درس را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید.

لیل و نهار-خواب و بیدار-راست و کج-گل و خار

۴-از زبان بلبلی که بر شاخسار با خدای خود راز و نیاز می کند یک بند بنویسید.

خداوندا کمکم کن تا در مقابل ناتوانی هایم توانا شوم از بلا ها دورم نگه دار ، من جثه ای کوچک دارم ،

 ولی دلی بزرگ به اندازه ی دریا که مهر تو در آن وجود دارد

۵-مفهوم "ما اکثر العبر و اقل الاعتبار"با کدام بیت پیوند معنایی دارد؟ توضیح دهید.

عبرت ها زیاد است و عبرت پذیران اندک . بابیت سوم این بیت نشان می دهد که با وجود شگفتی های

 فراوان در جهان هستی کسانی که عبرت پذیر هستند بسیار اندک اند.