دانش(مشبه)همچون(ادات تشبیه) آب حیات(مشبه به) زندگی بخش است(وجه شبه)

 

دانش(مشبه) مانند(ادات تشبیه) باب نجات(مشبه به) رهایی بخش است(وجه شبه)

۲-شکل دوم کلمات زیر را بیابید.

آشیانه : آشیان                            جاروب:جارو                                  میهمان: مهمان