-فرهنگ (جمله ی نهی) :مبادا با اعمال خویش پایمان را بر فرهنگ دیرینه ی کشور خود بگذاریم.

-انحطاط(جمله ی پرسشی) :چراگاهی اوقات بااعمال زشت وغفلتهایما ن مملکت خویش را به انحطاط میکشانیم ؟

-شرارت امیز(جمله عاطفی) :آهو با آن چشمان شرارت آمیز خودچه زیبا مرا به خویش جذب میکند !

-مقهور(جمله ی خبری) :درجهان هستی تمامی آفرینش های پروردگار مقهور عظمت وزیبایی اوست.

-سه جمله مثال بزنید که درآنهافعل مضارع درمعنای فعل ماضی به کارر فته باشد .

اول:حضرت علی (ع)میفرماید:گناه نکردن آسانتراست ازتوبه کردن .

دوم: :حضرت علی (ع)میفرماید:ازنادانی همین بس توراکه به دانشت ببالی .

سوم: رسول اکرم (ص)میفرماید:هیچ چیز در نامه ی اعمال سنگین ترازخو.ش اخلاقی نیست