درمتن زیر،فعل های قابل حذف رامشخص ومتن رابازنویسی کنید. .

جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق بود.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآنمی خواندند.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعامی نشست.

بازنویسی:جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآن.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعا .

-  نمونه ای از " گفتگوباخود" و "گفتگو بادیگران" رابنویسید .

گفتگوباخود:به هر جا می‌نگرم، درختی رنگین می‌بینم که چون شاهزاده‌خانمی آینه به دست، محو تماشای خودش ایستاده.

گفتگوبادیگران: وقتی به یکی نگاه می کنی,

باید پنجاه درصد از چیزی که هستش رو ببینی

و اینکه بخوای بقیه اش رو بدونی

همه چیز رو نابود کردی