قافیه و ردیف شعر دوم درس را پیدا کنید و بنویسید

ردیف: آمد                                               قافیه: جا ن – می کشان – جان- آسمان- جهان

 جدول را کامل کنید

دروازه ی آن در درس سوم آمده است:آسمان

 یکی از پیشوند ها:با

 مشق میان تهی:مق

نشانه ی مفعول :را

 بخشی از نام فصل کتاب های دوم راهنمایی:انقلاب اسلامی

 اگر بر عکس بخوانید کتابتان با آن آغاز می شود:شیاتس

 فصلی که سر آمد:غریبی

 مترادف اصحاب:یاران

 جهت:سو

نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام قلب قرآن یاد شده است:یس

یکی از ضمایر:او

گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند       جوانان سعادتمند پند پیر دانا را:نصیحت