-هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.

متعال(تعالی)                                                                         ظاهر(مظهر)

ظالم(مظلوم-ظلم)                                                                 نصرت(منصور-ناصر)

مسلمان (مسلم-سلام)

۳-نام اجزای مشخص شده ی جمله های زیر را بنویسید.

-هم نشین نیک، بهتر از تنهایی است.(نهاد)،(مسند)

-انقلاب اسلامی ، پرتو امیدی را در دل مردم تاباند. (نهاد)،(مفعول)،(فعل غیر ربطی)

-ما باید مظلوم را یاری کنیم.(نهاد)،(مفعول)